Quyết định 1669/QĐ-HQHN ngày 27/11/2015 về Quy trình thủ tục hải quan tạm thời đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội Lưu

5 0 30/11/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Quyết định 1669/QĐ-HQHN ngày 27/11/2015 về Quy trình thủ tục hải quan tạm thời đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Bình luận

Thông tin bài viết

TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 1669/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN TẠM THỜI ĐỐIVỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH TẠI CHI CỤCHẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TP.HÀ NỘIHiệu lực thi hành đến khi Thông tư mới thay thế Thông tư số 100/2010/TT-BTCngày 10/9/2010 và Thông tư số 36/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tàichính có hiệu lực.CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘICăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 10/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định thủtục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế;Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyểnphát nhanh đường bộ;Căn cứ Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưuchính của doanh nghiệp được chỉ định;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;1 Căn cứ công văn số 6292/TCHQ-GSQL ngày 09/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc khai hải quan và sử dụng tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩugửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh;Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thủ tục hải quan tạm thời đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanhtrực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội.Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến khi Thông tư mới thay thế Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 10/9/2010 và Thông tư số 36/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực;Điều 3. Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh báo cáo về Cục Hải quan TP. Hà Nội để kịp thời điều chỉnh và tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan hướng dẫn giải quyết./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Cục GSQL-TCHQ (để b/cáo);- Các đ/c Phó Cục trưởng;- Lưu: VT, GSQL (3b).CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn Trường QUY TRÌNHTHỦ TỤC HẢI QUAN TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬPKHẨU, QUÁ CẢNH TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH TRỰCTHUỘC CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI(Ban hành kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-HQHN ngày 27/11/2015 của Cục trưởngCục Hải quan TP. Hà Nội)Phần IHƯỚNG DẪN CHUNGĐiều 1. Phạm vi áp dụng:Quy trình thủ tục này áp dụng đối với hàng hóa, thư, gói, kiện hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế, đường bộ, dịch vụ bưu chính (sau đây gọi chung là hàng hóa chuyển phát nhanh) thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội (sau đây gọi là Chi cục chuyển phát nhanh) theo quy định tại Thông tư số 2 100/2010/TT-BTC ngày 10/9/2010, Thông tư số 36/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 và Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính.Điều 2. Đối tượng áp dụng:Công chức hải quan thuộc Chi cục chuyển phát nhanh và Chi cục Hải quan sân bay.Điều 3. Một số hướng dẫn chung trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan tại Chi cục chuyển phát nhanh:1. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:a. Tại Trụ sở Chi cục chuyển phát nhanh:a.1. Thực hiện tiếp nhận, đăng ký tờ khai hải quan do người khai hải quan khai báo trên hệ thống.a.2. Thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 (áp dụng đối với hàng hóa chuyển phát nhanh của các doanh nghiệp nằm trong Địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa chuyển phát nhanh đã được Tổng cục Hải quan công nhận tại Quyết định số 3668/QĐ-TCHQ ngày 11/11/2015 - sau đây gọi là Địa điểm kiểm tra tập trung).b. Tại các Địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh ngoài cửa khẩu đã được Tổng cục Hải quan công nhận:Thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấytheo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 (áp dụng đối với hàng hóa chuyển phát nhanh của các doanh nghiệp nằm ngoài Địa điểm kiểm tra tập trung).2. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hải quan trước khi chuyển hàng đến (không áp dụng đối với hàng xuất khẩu):Công chức giám sát thực hiện:a. Tiếp nhận bản lược khai hàng hóa, tiến hành kiểm tra việc phân luồng của doanh nghiệp, việc khai hải quan (bao gồm cả việc phân loại hàng hóa) của doanh nghiệp, quyết định ngay nội dung phải điều chỉnh.b. Trình Lãnh đạo Chi cục ký duyệt phân luồng của doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp đề xuất chuyển luồng).c. Đối với các trường hợp nghi ngờ nội dung khai báo, báo cáo Lãnh đạo Đội, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt để xử lý theo quy định.d. Nếu không có nội dung khai hải quan phải điều chỉnh thì công chức hải quan thông báo ngay cho doanh nghiệp biết việc Chi cục Hải quan quyết định chấp nhận nội dung khai hải quan.đ. Thực hiện hồi báo thông tin cho văn phòng Giám sát tại trụ sở Chi cục chuyển phát nhanh để phối hợp.3