Quyết định 1105/QĐ-BCT năm 2017 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu Lưu

29 0 30/03/2017 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Quyết định 1105/QĐ-BCT năm 2017 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1105/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI SẢNPHẨM THÉP MẠ NHẬP KHẨUÁp dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực (15/04/2022)BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy banThường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhậpkhẩu vào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ(còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam, được phân loại theo mã HS: 7210.41.11;7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19;7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12;7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91;7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22;7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20;7212.60.90; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91, có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dânTrung Hoa (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã vụ việc AD02) với nội dung chitiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này.Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức được thựchiện theo pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và phápluật về thuế xuất nhập khẩu.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.1 Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng cácđơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ: TC, NG, TTTT;- Các Thứ trưởng;- Tổng cục Hải quan;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Cục/Vụ: CNNg, XNK, ĐB, PC, KHCN;- Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan);- Hiệp hội Thép Việt Nam;- Lưu: VT, QLCT (04).BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh THÔNG BÁOV/V ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC(Kèm theo Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng BộCông Thương)Theo quy định tại Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào ViệtNam (Pháp lệnh 20) và Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhậpkhẩu vào Việt Nam, Bộ Công Thương thông báo nội dung chi tiết về việc áp dụngbiện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ)nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông)(“Trung Quốc”) và Đại Hàn Dân quốc (“Hàn Quốc”) (mã vụ việc AD02) với nội dungchi tiết như sau:1. Thông tin cơ bảnNgày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCTvề việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép mạ nhập khẩuvào Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc.Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3584/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời trong thời gian 120 ngày.Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Cơ quan điều tra (Cục Quản lý cạnh tranh) đã công bố kếtluận cuối cùng về vụ việc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Hội đồng xử lývụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ (“Hội đồng xử lý vụ việc”).2 Ngày 21 tháng 3 năm 2017, theo quy định tại Điều 39 Nghị định 90 Hội đồng xử lý vụviệc đã thảo luận và biểu quyết về kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra với kết quảbiểu quyết như sau:(1) Có tình trạng bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;(2) Có tình trạng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể;(3) Có mối quan hệ giữa việc bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam với thiệthại đáng kể của ngành sản xuất trong nước.2. Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng thuế chống bán phá giáHàng hóa nhập khẩu bị áp dụng thuế chống bán phá giá là thép mạ (còn gọi là tôn mạ):là một số sản phẩm thép cacbon cán phẳng ở dạng cuộn và không phải dạng cuộn,chứa hàm lượng cacbon dưới 0,60% tính theo trọng lượng, có tráng, mạ hay phủ kimloại chống gỉ như kẽm hoặc nhôm hoặc các hợp kim gốc sắt theo tất cả các phươngpháp phủ kẽm hợp kim gốc sắt, bất kể độ dày và chiều rộng.Các sản phẩm này thuộc các mã HS như sau: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19;7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11;7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10;7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11;7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91;7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90;7226.99.11; 7226.99.91 (tổng cộng 35 mã HS).Các đặc tính cơ bản: Thép mạ, được phủ lớp kim loại, có đặc tính chống gỉ như chịuđựng phong hóa, ngoài ra có đặc tính kết dính và tạo hình tốt. Khả năng chống gỉ vàcác khả năng hữu ích khác của thép được tăng cường bằng tỷ lệ thích hợp hàm lượngcacbon và các thành phần khác trong lớp tính theo trọng lượng.Mục đích sử dụng chính: Sản phẩm thép mạ được sử dụng làm vật liệu xây dựng, bộphận xe ô tô, vách ngăn, khung lưng tủ lạnh, vỏ máy vi tính, ống thông gió, vách saumáy điều hòa không khí, kim loại có tráng men, ống, đai thùng đồ nội thất, cửa ra vào,thanh trượt, v.v. Thép mạ còn có thể được sử dụng làm vật liệu nền cho tôn mạ màu.Thép mạ có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau tùy theo yêu cầu củakhách hàng về chất lượng, đặc tính vật lý, hạng và ứng dụng của sản phẩm.Xuất xứ hàng hóa nhập khẩu: Hàng hóa bị áp dụng biện pháp thuế chống bán phágiá được nhập khẩu hoặc có xuất xứ từ: Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và HànQuốc.3. Thuế chống bán phá giá chính thứcCăn cứ kết luận điều tra cuối cùng của Cơ quan điều tra và kiến nghị của Hội đồng xửlý vụ việc, Bộ Công Thương quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thứcđối với các nhà sản xuất/xuất khẩu của nước ngoài như sau:3