PHỤ LỤC XVII BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

1 0 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC XVII BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC XVIIBÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC HIỆN HÀNHĐỘNG KHẮC PHỤC(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)......... (TÊN CƠSỞ)........-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:........................V/v………, ngày … tháng …. năm …….. BÁO CÁOKẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNGKHẮC PHỤCKính gửi:............... (cơ quan kiểm tra)...................................Thực hiện văn bản số....... ngày....../...../...... của Cục Quản lý Chất lượng Nônglâm sản và Thủy sản về việc...............................,....... (tên cơ sở) báo cáo nhưsau:1. Thông tin chung về lô hàng: Thông tin cơ sở sản xuất, cơ sở xuất khẩu lôhàng, khối lượng, tên sản phẩm (sản phẩm hỗn hợp phải ghi rõ thành phần cácloài thủy sản chính), ngày sản xuất, nước xuất khẩu, mã số lô hàng, lý do cảnhbáo).2. Thông tin về hoạt động kiểm tra, chứng nhận do Trung tâm Chất lượng nônglâm thủy sản vùng thực hiện (nếu có): Tên chủ lô hàng, ngày đăng ký kiểm tra,kết quả kiểm tra cảm quan, ngoại quan, phân tích sinh học, hóa học các chỉ tiêuATTP do Trung tâm vùng thực hiện đối với lô hàng trước khi xuất khẩu (nếucó), số chứng thư, ngày cấp.3. Kết quả hoạt động điều tra nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắcphục:3.1. Hoạt động điều tra nguyên nhân lây nhiễm: Nêu rõ nguồn gốc xuất xứnguyên liệu (tên, địa chỉ cơ sở cung cấp nguyên liệu, nguồn gốc nguyên liệu từthủy sản khai thác/nuôi trồng); kết quả điều tra nguyên nhân (do nguyên liệuhoặc trong quá trình sản xuất) do doanh nghiệp thực hiện;3.2. Hành động khắc phục doanh nghiệp đã thiết lập và thực hiện: Nêu rõ cáchành động khắc phục do cơ sở đề ra và kết quả việc thực hiện kể từ thời điểmcơ sở xây dựng tới thời điểm báo cáo. 4. Kết quả lấy mẫu kiểm tra được Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sảnvùng thực hiện đối với 05 lô hàng liên tiếp của sản phẩm vi phạm đáp ứng quyđịnh về chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu vi phạm (thông tin cụ thể của 5 lô).5. Kiến nghị: Nơi nhận:- Như trên;- Cơ quan QLCL;- Trung tâm vùng..;- Lưu.....GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu)