PHỤ LỤC XII GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

10 2 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC XII GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC XIIGIẤY ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------GIẤY ĐĂNG KÝCẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU Số: Kính gửi:............... (tên Cơ quan kiểm tra, chứng nhận)PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG1. Chủ hàng:Địa chỉ:Điện thoại: Fax:2. Người nhận hàng:Địa chỉ:Điện thoại: Fax:3. Nơi đi:Dự kiến ngày xuất khẩu:4. Nơi đến:Thị trường/cảng đến5. Mô tả hàng hóa:Tên sản phẩm:..............................................Tên thương mại...........................................Tên khoa học...............................................6. Số lượng:.............. ctnsKhối lượng:.............. kg7. Cơ sở sản xuất:........................................Mã số cơ sở:..............................................8. Mã số lô hàng:Thời gian sản xuất:..............................9. Xuất xứ nguyên liệu để sản xuất lô hàng:□ Thủy sản nuôi □ Thủy sản khai thác tự nhiên- Trong nước: □ Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác:.......................................- Nhập khẩu: □ Tên nước/vùng lãnh thổ xuất xứ nguyên liệu:..................................Phương tiện vận chuyển:Số container/seal:□ Đề nghị cấp chuyển tiếp chứng thư tại.... PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬNKết quả xem xét để cấp chứng thư: □ Đủ điều kiện □ KhôngLý do:Đề nghị khắc phục: .................., ngày....../...../........Đại diện Chủ hàng(Ký tên, đóng dấu).........................,ngày...../....../..........Đại diện Cơ quan kiểm tra,chứng nhận(Ký tên, đóng dấu)