PHỤ LỤC XII GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

10 2 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC XII GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC XIIGIẤY ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------GIẤY ĐĂNG KÝCẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU Số: Kính gửi:............... (tên Cơ quan kiểm tra, chứng nhận)PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG1. Chủ hàng:Địa chỉ:Điện thoại: Fax:2. Người nhận hàng:Địa chỉ:Điện thoại: Fax:3. Nơi đi:Dự kiến ngày xuất khẩu:4. Nơi đến:Thị trường/cảng đến5. Mô tả hàng hóa:Tên sản phẩm:..............................................Tên thương mại...........................................Tên khoa học...............................................6. Số lượng:.............. ctnsKhối lượng:.............. kg7. Cơ sở sản xuất:........................................Mã số cơ sở:..............................................8. Mã số lô hàng:Thời gian sản xuất:..............................9. Xuất xứ nguyên liệu để sản xuất lô hàng:□ Thủy sản nuôi □ Thủy sản khai thác tự nhiên- Trong nước: □ Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác:.......................................- Nhập khẩu: □ Tên nước/vùng lãnh thổ xuất xứ nguyên liệu:..................................Phương tiện vận chuyển:Số container/seal:□ Đề nghị cấp chuyển tiếp chứng thư tại.... PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬNKết quả xem xét để cấp chứng thư: □ Đủ điều kiện □ KhôngLý do:Đề nghị khắc phục: .................., ngày....../...../........Đại diện Chủ hàng(Ký tên, đóng dấu).........................,ngày...../....../..........Đại diện Cơ quan kiểm tra,chứng nhận(Ký tên, đóng dấu)