PHỤ LỤC XI QUY ĐỊNH CÁCH GHI SỐ CHỨNG THƯ VÀ THÔNG BÁO KHÔNG ĐẠT (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

6 0 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC XI QUY ĐỊNH CÁCH GHI SỐ CHỨNG THƯ VÀ THÔNG BÁO KHÔNG ĐẠT (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC XIQUY ĐỊNH CÁCH GHI SỐ CHỨNG THƯ VÀ THÔNG BÁO KHÔNG ĐẠT(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)BẢNG 1QUY ĐỊNH CÁCH GHI SỐ CHỨNG THƯ VÀ THÔNG BÁO KHÔNGĐẠTKý hiệu Số Giấy chứngnhận, chứng thư, thôngbáo không đạtGhi chúXX0000/00/YY/CT(*) MỖI SỐ SẼ BAO GỒM 4 NHÓM CHỮ VÀ SỐ VIẾT LIỀN NHAU:a) Nhóm thứ nhất gồm 02 chữ cái là mã số của Cơ quan kiểm tra được quy định theo bảng 2;b) Nhóm thứ hai gồm 04 hoặc 05 chữ số là số thứ tựcủa giấy do Cơ quan kiểm tra đó cấp trong năm, được viết liền ngay sau nhóm đầu tiên;c) Nhóm thứ ba gồm 02 chữ số sau dấu gạch chéo lànăm cấp giấy;d) Nhóm thứ tư gồm 02 chữ cái sau dấu gạch chéo là ký hiệu của loại giấy:● Chứng thư: CH● Không đạt chất lượng: KĐ(*) CT: được sử dụng trong trường hợp cấp chuyểnChứng thư BẢNG 2HỆ THỐNG MÃ SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬNTRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀTHỦY SẢNTT Tên Cơ quan kiểm tra, chứng nhận Mã số1 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1YA2 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2YB 3 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3YC4 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4YD5 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5YE6 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6YK