PHỤ LỤC X BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương) Lưu

3 0 27/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
PHỤ LỤC X BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC XBÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT,CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm2014 của Bộ Công Thương)TÊN THƯƠNGNHÂN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: …….V/v báo cáo tình hìnhtạm nhập, tái xuất/chuyển khẩu hàng hóa…………, ngày …. tháng …. năm 20…. Kính gửi: Bộ Công ThươngCăn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương, thương nhân xin báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh tạmnhập, tái xuất/kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa như sau:TênhàngMãsốHSGiấy phép doBộ CôngThương cấp(Số …. )Thực hiện tạmnhậpThực hiện táixuấtSố lượng cònchưa tái xuấthiện đang lưugiữ tạikho/bãi/cảng(nếu có)Lượng(chiếc/tấn)Trị giá(USD)Lượng(chiếc/tấn)Trị giá(USD)CKtạmnhậpLượng(chiếc/tấn)Trị giá(USD)CKtáixuấtLượng(chiếc/tấn)Trị giá(USD)Đềnghịkê khaicụ thểtênhàngĐềnghịkêkhaicụthểmã sốHS08sốcủahànghóaThương nhân cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai thương nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm được pháp luật./. Người đại diện theo pháp luật củathương nhân(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóngdấu) XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN