Phụ lục VIII DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM) Lưu

17 3 31/05/2007 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục VIII DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục VIIIDANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu E)......., ngày.......tháng........năm..........Kính gửi: ... (tên của Tổ chức cấp C/O)Công ty: ... (tên doanh nghiệp)Địa chỉ: ... (địa chỉ của doanh nghiệp)Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi như sau: TT Tên, địa chỉ,điện thoại, faxcủa cơ sởPhụtrách cơsởDiện tíchnhàxưởngMặt hàng sản xuất để xuất khẩu(ghi riêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)TênhàngSố lượngcôngnhânSố lượngmáy mócCôngsuấttheotháng Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này. CÔNG TY ...........................(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)(Ký tên, đóng dấu)