Phụ lục VIII BIỂU MẪU VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN Lưu

126 6 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Phụ lục VIII BIỂU MẪU VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục VIIIBIỂU MẪU VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN(Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)1. Mẫu Quyết định về việc kiểm tra sau thông quan (số 01/2015-KTSTQ).2. Mẫu Thông báo thu thập thông tin tại doanh nghiệp (số 02/2015-KTSTQ).3. Mẫu Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan (số03/2015-KTSTQ).4. Mẫu Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan (số 04/2015-KTSTQ).5. Mẫu Kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan (số05/2015-KTSTQ).6. Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan (số06/2015-KTSTQ)7. Mẫu Quyết định hủy Quyết định kiểm tra sau thông quan (số 07/2015-KTSTQ)8. Mẫu Biên bản kiểm tra (số 08/2015-KTSTQ).9. Mẫu biên bản công bố quyết định kiểm tra (số 09/2015-KTSTQ)446