Phụ lục VIII BIỂU MẪU VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

7 1 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục VIII BIỂU MẪU VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục VIIIBIỂU MẪU VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN(Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)1. Mẫu Quyết định về việc kiểm tra sau thông quan (số 01/2015-KTSTQ).2. Mẫu Thông báo thu thập thông tin tại doanh nghiệp (số 02/2015-KTSTQ).3. Mẫu Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan (số03/2015-KTSTQ).4. Mẫu Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan (số 04/2015-KTSTQ).5. Mẫu Kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan (số05/2015-KTSTQ).6. Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan (số06/2015-KTSTQ)7. Mẫu Quyết định hủy Quyết định kiểm tra sau thông quan (số 07/2015-KTSTQ)8. Mẫu Biên bản kiểm tra (số 08/2015-KTSTQ).9. Mẫu biên bản công bố quyết định kiểm tra (số 09/2015-KTSTQ)446