PHỤ LỤC VIII ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

6 0 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC VIII ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC VIIIĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ANTOÀN THỰC PHẨM(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)Tên Cơ sở-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: ……….. ………, ngày … tháng …. năm …….. ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬNCƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨMKính gửi: (tên cơ quan kiểm tra)......................................................................................................................................................Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở)................................................................................................, mã số................đề nghị quý cơ quan cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản, cụ thể như sau:Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số............................ ngày cấp..........................Lý do xin cấp đổi Giấy chứng nhận:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận. Nơi nhận:- Như trên;- .....- Lưu.....GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ(Ký tên, đóng dấu)