Phụ lục VII ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM) Lưu

28 2 31/05/2007 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục VII ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục VIIĐĂNG KÝ MẪU CHỨ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu E)........., ngày.......tháng........năm..........Kính gửi: ... (tên của Tổ chức cấp C/O)Công ty: ... (tên doanh nghiệp)Địa chỉ: ... (địa chỉ của doanh nghiệp)1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây: TT Họ và tên Chức vụ Mẫu chữ ký Mẫu dấucó thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp Mẫu C/O.2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây: TT Họ và tên Chức danh Phòng (Công ty) Số Chứng minhthư được ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại ... (tên của Tổ chức cấp C/O).Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này. CÔNG TY ...........................(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)(Ký tên, đóng dấu)