PHỤ LỤC VII HỆ THỐNG MÃ SỐ ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

8 0 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC VII HỆ THỐNG MÃ SỐ ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC VIIHỆ THỐNG MÃ SỐ ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ SẢN XUẤT,KINH DOANH THỦY SẢN XUẤT KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)TT Loại hình Cơ sở Mã số Ghi chú1Cơ sở sản xuất thủy sảnđông lạnhDL xxxxMã số bao gồm:DL: đông lạnh;DH: đồ hộp;HK: hàng khô;NM: nước mắm.NT: Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ.TS: Thủy sản khác (Dầu cá; Thu mua đóng gói, sơ chế thủy sản....)xxxx: nhóm 3 hoặc 4 chữ số Ả rậpchỉ số thứ tự của Cơ sở2 Cơ sở sản xuất đồ hộp DH xxxx3 Cơ sở sản xuất hàng khô HK xxxx4 Cơ sở sản xuất nước mắm NM xxxx5Cơ sở làm sạch và phân phối NT2MVNT xxxx6Cơ sở sản xuất dạng sản phẩm thủy sản khácTS xxxx