Phụ lục VI ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU E (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM) Lưu

153 13 31/05/2007 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục VI ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU E (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục VIĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU E(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu E)1. Mã số thuế của doanh nghiệp ………………….........Số C/O: ………………………….2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O)…………………..……………………………………………………..ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU EĐã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại ...................................................................................................vào ngày.......................................3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp) Cấp C/O  Cấp lại C/O (do mất, rách, hỏng)  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu E:- Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu E - Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh- Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước- Vận tải đơn- Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng ACFTA- Các chứng từ khác………………………….. …………………………………………………………………………………………………… 5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):……………………………………………………………………………………- Tên tiếng Anh: ………………………………………………………………………………………………………- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………- Điện thoại: ………………………, Fax: …………………………Email:...........................................................…… 6. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt): ...........................................................................................................- Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………………………………………- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………- Điện thoại: ………………………, Fax: …………………………Email:...........................................................…… 7. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số)9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng11. Trị giáa)  WOb)  40% hàm lượng ACFTAc)  Xuất xứ cộng gộp d)  PSR: -  CC -  CTH-  Specific Processes-  Others.........................12. Số Invoice:…….13. Nước nhập khẩu:14. Số vận đơn:……………….………………………………..15. Những khai báo khác:……………………………… …………………….Ngày: ……/…../…..……………………........Ngày: ……./……../………….. ……...……………………………………...16. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./…………………..............................- Người kiểm tra: …………………………...........................- Người nhập dữ liệu: ……………………............................- Người ký: ………………………………............................- Người trả: ………………………………............................- Đề nghị đóng:17. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan lô hàngnói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực vàphù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóahiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm vềlời khai trước pháp luật. Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu) Đóng dấu (đồng ý cấp) Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 