Phụ lục VI BIỂU MẪU VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Lưu

421 31 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Phụ lục VI BIỂU MẪU VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục VIBIỂU MẪU VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝTHUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)TT Tên Biểu mẫu Số hiệu1. Đơn đề nghị xác định trước mã số 01/XĐTMS/TXNK2. Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan 02/XĐTTG/TXNK3. Thông báo về việc nghi vấn trị giá hải quan 02A/TBNVTG/TXNK4. Thông báo về việc xác định trị giá 02B/TBXĐTG/TXNK5. Quyết định điều chỉnh thuế 03/QĐĐC/TXNK6. Mẫu kê khai đủ điều kiện được áp dụng thời hạnnộp thuế 275 ngày 04/DKNT-SXXK/TXNK7. Thư bảo lãnh riêng 05/TBLR/TXNK8. Đơn đề nghị bảo lãnh chung 06A/ĐĐNBLC/TXNK9. Thư bảo lãnh chung 06/TBLC/TXNK10. Hợp đồng ủy nhiệm thu lệ phí hải quan 07/UNTH/TXNK11. Báo cáo thu nộp lệ phí hải quan theo hợp đồng ủynhiệm thu 08/BCT/TXNK12. Quyết định ấn định thuế 09/QĐAĐT/TXNK13. Quyết định huỷ quyết định ấn định 10/HQĐAĐT/TXNK14. Quyết định hoàn thuế 11/QĐHT/TXNK15. Quyết định không thu thuế 12/QĐKTT/TXNK16. Danh mục hàng hoá XK, NK miễn thuế 13/ĐKDMMT/TXNK17. Công văn đề nghị đăng ký Danh mục hàng hoá XK,NK miễn thuế14/CVĐKDMMT/TXNK18. Phiếu theo dõi trừ lùi 15/PTDTL/TXNK19. Báo cáo các trường hợp đã đăng ký Danh mục hànghoá miễn thuế 16/BCTHDMMT/TXNK20. Báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuếnhập khẩu 17/BCKT-NKMT/TXNK21. Mẫu dấu hoàn thuế 18/MDHT/TXNK22. Mẫu thông báo tiền nợ + chậm nộp của cá nhân 19/TB-TTN-TCN1/TXNK23. Mẫu thông báo tiền nợ + chậm nộp của tổ chức 20/TB-TTN-TCN2/TXNK398