PHỤ LỤC VI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

3 0 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC VI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC VIMẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰCPHẨM(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------- GIẤY CHỨNG NHẬNCƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨMCERTIFICATEOF COMPLIANCE WITH FOOD SAFETY REGULATIONS ...............................................(tên Cơ quan cấp giấy) Cơ sở/Establishment:Mã số/Approval number:Địa chỉ/Address:Điện thoại/Tel: Fax: Đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh sản phẩm:Has been found to be in compliance with food safety regulations for followingproducts: 1.2.3.Số cấp/Number: /XXXX/QLCL-CNĐKGiấy chứng nhận có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký/This certificate is valid for 03 (three) years from date of issue(*) và thay thế Giấy chứng nhận số:........... cấp ngày ......./and replaces the certificate No........ issued on.... (day/month/year) day... month... year....., ngày tháng năm.../..., (Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóngdấu)XXXX: 4 chữ số của năm cấp giấy (*): Ghi trong trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận