Phụ lục VI HƯỚNG DẪN VỀ CỘNG GỘP TỪNG PHẦN (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Lưu

47 3 03/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục VI HƯỚNG DẪN VỀ CỘNG GỘP TỪNG PHẦN (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục VIHƯỚNG DẪN VỀ CỘNG GỘP TỪNG PHẦN (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016của Bộ trưởng Bộ Công Thương)__________________ Để thực hiện khoản 2 Điều 6 Phụ lục I:1. Hàng hoá được cộng gộp từng phần nếu ít nhất 20% (hai mươi phần trăm)hàm lượng giá trị khu vực (RVC) của hàng hoá có nguồn gốc từ nước thành viên nơidiễn ra quá trình sản xuất hoặc gia công hàng hoá đó.2. RVC của hàng hoá quy định tại khoản 1 Phụ lục này sẽ được tính theo côngthức quy định tại Điều 5 Phụ lục I.3. Hàng hoá xuất khẩu áp dụng các quy định cộng gộp từng phần không đượchưởng ưu đãi thuế quan của nước thành viên nhập khẩu.4. Hàng hoá xuất khẩu áp dụng các quy định tại phụ lục này phải có C/O hợp lệ,có đánh dấu vào ô “Partial Cumulation” thuộc ô số 13.5. Các quy định liên quan của Phụ lục VII, bao gồm cả Điều 18 và Điều 19, ápdụng cho C/O được cấp nhằm mục đích cộng gộp từng phần./. 1