Phụ lục V BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

2385 77 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Phụ lục V BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục VBIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN(Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)TT Tên Biểu mẫu Số hiệu1. Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hoánhập khẩu01/XĐTXX/GSQL2. Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu02/BKHĐ/GSQL3. Văn bản đề nghị khai bổ sung 03/KBS/GSQL4. Công văn đề nghị hủy tờ khai 04/HTK/GSQL5. Phiếu theo dõi trừ lùi 05/TDTL/GSQL6. Phiếu ghi kết quả kiểm tra 06/PGKQKT/GSQL7. Phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa 07/PĐNKT/GSQL8. Biên bản lấy mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 08/BBLM/GSQL9. Đơn đề nghị đưa hàng về bảo quản 09/BQHH/GSQL10. Biên bản bàn giao hàng hóa XNK 10/BBBG/GSQL11. Quyết định tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vựcgiám sát hải quan11/QĐTDGS/GSQL12. Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyênliệu, vật tư, máy móc thiết bị, sản phẩm xuất khẩu12/TB-CSSX/GSQL13. Quyết định kiểm tra kiểm tra cơ sở gia công, sảnxuất, năng lực gia công, sản xuất 13/KTCSSX/GSQL14. Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất 14/BBKT-CSSX/GSQL15. Báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, hàng hóađược sản xuất từ nguồn nhập khẩu15/BCQT-NVL/GSQL16. Báo cáo quyết toán sử dụng máy móc thiết bị theotừng hợp đồng gia công16/BCQT-MMTB/GSQL17. Công văn đề nghị xử lý nguyên liệu, vật tư dưthừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phếphẩm17/XL-HĐGC/GSQL18. Báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng xâydựng18/NTXD-DNCX/GSQL19. Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài DNCX 19/NXTK-DNCX/GSQL20.Thông báo làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tạichỗ20/TKXNTC/GSQL355 21. Thông báo hàng hoá trung chuyển 21/BKTrC/GSQL22. Đơn đề nghị chuyển khẩu hàng hóa 22/CKHH/GSQL23. Bản kê số thuế phải nộp 23/NLNK-PTQ/GSQL24. Thông báovề thực trạng hàng hóa trong kho vàtình hình hoạt động của kho ngoại quan24/BC-KNQ/GSQL25. Danh mục hàng hóa đóng ghép chung containerxuất khẩu25/DMXK-CFS/GSQL26. Thông báo tình hình hàng hóa nhập, xuất, tồn kho(CFS) 26/NXT-CFS/GSQL27. Bảng tổng hợp các chứng từ chứng nhận việc giaonhận hàng hóa 27/THCT-KML/GSQL28. Sổ theo dõi quản lý hàng hóa XNK đăng ký tờkhai một lần28/STD/GSQL29. Danh sách container đủ điều kiện qua khu vựcgiám sát hải quan29/DSCT/GSQL30. Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vựcgiám sát hải quan30/DSHH/GSQL31. Bảng kê số hiệu container xuất khẩu 31/BKCT/GSQL356