Phụ lục V CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CÁC HƯỚNG DẪN TÍNH HÀM LƯỢNG GIÁ TRỊ KHU VỰC (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Lưu

65 3 03/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục V CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CÁC HƯỚNG DẪN TÍNH HÀM LƯỢNG GIÁ TRỊ KHU VỰC (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục VCÁC NGUYÊN TẮC VÀ CÁC HƯỚNG DẪN TÍNH HÀM LƯỢNG GIÁ TRỊ KHU VỰC (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016của Bộ trưởng Bộ Công Thương)______________I. Các nguyên tắc xác định chi phí đối với hàm lượng giá trị khuvực 1. Thực tế: tất cả các chi phí trong việc định giá, đánh giá và xác định xuất xứ phải làchi phí thực tế.2. Nhất quán: phương pháp phân bổ chi phí phải nhất quán trừ trường hợp có thểchứng minh bằng thực tế thương mại.3. Tin cậy: thông tin về chi phí phải đáng tin cậy và được xác nhận bằng những thôngtin phù hợp.4. Có liên quan: chi phí phải được phân bổ dựa trên các dữ liệu khách quan và có thểđịnh lượng được.5. Chính xác: phương pháp tính phải thể hiện chính xác yếu tố chi phí cần xác định.6. Việc áp dụng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại nước thành viênxuất khẩu: thông tin về chi phí phải được chuẩn bị phù hợp với các nguyên tắc kế toánđược chấp nhận chung và bao gồm cả việc tránh tính trùng các chi phí.7. Cập nhật: những số liệu cập nhật từ các tài liệu chi phí và kế toán hiện thời của côngty phải được sử dụng để xác định xuất xứ.II. Các hướng dẫn cho việc tính chi phí1. Chi phí thực tế: cơ sở xác định chi phí thực tế sẽ do công ty quyết định. Chi phíthực tế phải bao gồm các chi phí trực tiếp và gián tiếp phát sinh trong quá trình sảnxuất.2. Chi phí dự tính và chi phí được phép chi: chi phí dự tính có thể được sử dụng nếucó thể chứng minh được. Các công ty phải cung cấp bản phân tích phương sai và bằngchứng trong thời gian xin chứng nhận xuất xứ để làm rõ tính chính xác của việc dựtính.3. Chi phí tiêu chuẩn: cơ sở xác định chi phí tiêu chuẩn phải được làm rõ. Các công typhải cung cấp bằng chứng về các chi phí được sử dụng cho mục đích kế toán.1 4. Chi phí bình quân/chi phí bình quân khả biến: chi phí bình quân có thể được sửdụng nếu có thể chứng minh được; cơ sở để tính chi phí bình quân, bao gồm cả thờigian tính và những vấn đề khác phải được nêu ra. Các công ty phải cung cấp bản phântích phương sai và bằng chứng trong thời gian xin chứng nhận xuất xứ để làm rõ tínhchính xác của chi phí bình quân.5. Chi phí cố định: chi phí cố định phải được phân bổ theo các nguyên tắc kế toánđáng tin cậy. Chi phí cố định phải phản ánh đúng các chi phí đơn vị của công ty trongthời gian cụ thể. Phương pháp phân bổ cần được nêu rõ./.2