PHỤ LỤC SỐ 02 ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN Lưu

35 0 12/06/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
PHỤ LỤC SỐ 02 ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC SỐ 02ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀNKÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNGVÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của BộCông Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép)……… , ngày…… tháng…… năm…… Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương- Tên thương nhân …………………………………………………………- Địa chỉ: …………………………………………………………………..- Điện thoại: …………………… Fax: ……………………………………- Đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………….Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dướiđây:TT Họ và tên Chức vụ Mẫu chữ ký Mẫu dấu có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tựđộng theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ CôngThương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này. CÔNG TY …………………(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền)(Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC SỐ 03 ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của BộCông Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép)TÊN THƯƠNG NHÂN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: V/v Đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động….., ngày…. tháng…. năm… Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương- Tên thương nhân ………………………………………………………- Địa chỉ: …………………………………………………………………..- Điện thoại: ………………… Fax: ………………………………………- Giấy chứng nhận ĐKDN/ĐKKD/ĐT:……………………………………Đề nghị Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương xác nhận đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phéptự động quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương,chi tiết về lô hàng như sau:STT Tên hàngMã HS (8 số)Nước xuấtkhẩuSố lượng hoặckhối lượngTrị giá(USD)1 ... ... ... ...2 ... ... ... ...... ... ... ... ...- Hợp đồng nhập khẩu số:…………… ngày…… tháng…… năm…… - Hóa đơn thương mại số…………… ngày…… tháng…… năm……- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải số:…………… ngày…… tháng…… năm……- Chứng từ thanh toán số...ngày...tháng...năm... hoặc LC số...ngày...tháng...năm....- Tổng số lượng/khối lượng:……………………………………….- Tổng trị giá (USD):………………………………………(Quy đổi ra USD trong trường hợp thanh toán bằng các ngoại tệ khác)- Cửa khẩu nhập khẩu: ……………………(Trường hợp nhập khẩu từ khu phi thuế quan, đề nghị ghi rõ) - Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu:(Ghi dự kiến từ ngày....tháng.... năm... đến ngày.....tháng.....năm....) Đã đăng ký tại Cục Xuất nhập khẩuHà Nội (hoặc Thành phố Hồ ChíMinh),Ngày…. tháng…. năm 20....Đăng ký có giá trị thực hiện 30 ngày kểtừ ngày Cục Xuất nhập khẩu ký xácnhậnNgười đại diện theo pháp luật của thương nhân(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)