Phụ lục IX BIỂU MẪU BAN HÀNH THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT HẢI QUAN NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP Lưu

62 3 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Phụ lục IX BIỂU MẪU BAN HÀNH THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT HẢI QUAN NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục IXBIỂU MẪU BAN HÀNH THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT HẢI QUAN NĂM2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)TT Tên Biểu mẫu Số hiệu1 Bản kê hàng hóa quá cảnh không qua lãnh thổ đấtliền.Mẫu số 012 Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuất container/bồnmềm rỗng.Mẫu số 023 Đơn đề nghị thành lập địa điểm (kho ngoại quan,địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm làm thủ tụchải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóađược thành lập trong nội địa, kho hàng không kéodài, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửakhẩu, địa điểm kiểm tra tập trung).Mẫu số 034 Báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu đưa vào,đưa ra kho bảo thuế theo quý.Mẫu số 045 Báo cáo tình hình sử dụng đưa vào, đưa ra khobảo thuế theo năm.Mẫu số 05459