PHỤ LỤC III MẪU CHỨNG TỪ IN (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

198 1 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
PHỤ LỤC III MẪU CHỨNG TỪ IN (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IIIMẪU CHỨNG TỪ IN(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)STT Tên chứng từ1 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)2 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)3 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (giải phóng hàng)4 Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông báo kết quả phân luồng)5 Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan)6 Tờ khai bổ sung sau thông quan (chưa đăng ký)7 Tờ khai bổ sung sau thông quan (được chấp nhận)8 Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu9 Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan - xuất khẩu10 Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan - nhập khẩu11 Chứng từ ghi số thuế phải thu12 Thông báo về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu13 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển14 Thông báo phê duyệt lại khai báo vận chuyển298