PHỤ LỤC III DANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương) Lưu

54 1 28/07/2017 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
PHỤ LỤC III DANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2017/TT-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương)

Bình luận

Thông tin bài viết

1 PHỤ LỤC III DANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2017/TT-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương) 1. Danh mục chỉ áp dụng đối với hàng thực phẩm đông lạnh; không bao gồm thực phẩm tươi, ướp lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói. 2. Các trường hợp liệt kê theo chương thì áp dụng đối với toàn bộ các mã HS 8 số thuộc chương đó. 3. Các trường hợp ngoài liệt kê theo chương còn chi tiết đến mã HS 8 số thì chỉ áp dụng đối với các mã HS 8 số đó. Mã hàng Mô tả mặt hàng Chương 02 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổChương 03 Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác Chương 05 Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác0504 00 00 Ruột, bong bóng và dạ dày động vật (trừ cá), nguyên dạng và các mảnh của chúng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói.