PHỤ LỤC III DANH SÁCH QUỐC ĐẢO (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu) Lưu

2 0 20/09/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC III DANH SÁCH QUỐC ĐẢO (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IIIDANH SÁCH QUỐC ĐẢO(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của BộCông Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thươngmại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu)1. An-guy-la2. An-đô-ra3. An-ti-goa và Bac-bu-đa4. A-ru-ba5. Thịnh vượng chung Ba-ha-mát6. Bê-li-xê7. Béc-muy-đa8. Cộng hòa Va-nu-a-tu9. Quần đảo Vơ-gin thuộc Anh 10. Gi-bờ-ran-ta11. Gờ-rê-na-đa12. Ma-cao13. Cộng hòa Li-bê-ri-a14. Mô-ri-xơ15. Đảo La-bu-an của Ma-lai-xia16. Cộng hòa Man-đi-vơ17. Cộng hòa Quần đảo Mác-san18. Công quốc Mô-na-cô19. Môn-xờ-tơ-rớt20. Cộng hòa Nau-ru21. Niu-ê22. Quần đảo Kay-man 23. Quần đảo Cúc 24. Quần đảo Túc và Cai-cốt25. Cộng hòa Pa-na-ma26. Nhà nước độc lập Sa-moa27. Xanh Vanh-xăng và Gờ-rê-na-din28. Liên bang Xanh Cờ-ri-xờ-tô-phơ và Nê-vi29. Xanh Lu-xi-a30. Cộng hòa Xây-sen1