PHỤ LỤC III BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

5 1 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
PHỤ LỤC III BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IIIBÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)TÊN CƠ SỞ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: / Kính gửi:.....................................................BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖII. Thông tin chung:1. Tên Cơ sở:2. Mã số của Cơ sở (nếu có):3. Địa chỉ Cơ sở:4. Số điện thoại: Fax: Email:II. Tóm tắt kết quả khắc phục sai lỗiTTSai lỗi theo kết luận kiểmtra....... ngày..........của..............Biện phápkhắc phụcThời điểmkhắc phụcKết quả Đề nghị Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để Cơ sở chúng tôi được:- Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP: □- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường:................................................................... ......, ngày..... tháng..... năm......GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ(Ký tên và đóng dấu)