PHỤ LỤC II DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ) Lưu

103 5 20/11/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC II DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IIDANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉPVÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH(Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ)Danh mục này áp dụng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa mậu dịch, phimậu dịch; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại khu vực biên giới; hàng hóa viện trợChính phủ, phi Chính phủ.I. DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNGA. Hàng hóa xuất khẩu Hình thức quản lý1. a) Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất. a) Thực hiện theo quy định của Luật Hóa chất và các Nghị địnhquy định chi tiết thi hành. b) Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CPngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.b) Thực hiện theo quy định của Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ. c) Tiền chất sử dụng trong công nghiệp (theo Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành).c) Giấy phép xuất khẩu.2. Khoáng sản. Ban hành danh mục xuất khẩu có điều kiện, quy định điều kiệnhoặc tiêu chuẩn.3. Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp. Giấy phép xuất khẩu.4. Các loại hàng hóa xuất khẩu theo hạn ngạch do nước ngoài quy định.(Bộ Công Thương công bố phù hợp với thỏa thuận hoặc cam kết quốc tế của Việt Nam với nước ngoài).Giấy phép xuất khẩu.5. Hàng cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, do Bộ Công Thương công bố cho từng Giấy phép xuất khẩu.1 thời kỳ.6. Hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động: Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động cho từng thời kỳ và tổ chức cấp phép theo quy định hiện hành về cấp phép.Giấy phép xuất khẩu tự động.B. Hàng hóa nhập khẩu Hình thức quản lý1. Súng bắn dây. Giấy phép nhập khẩu.2. Hàng hóa cần kiểm soát nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên do Bộ Công Thương công bố cho từng thời kỳ.Giấy phép nhập khẩu.3. Hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động: Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động cho từng thời kỳ và tổ chức cấp phép theo quy định hiện hành về cấp phép.Giấy phép nhập khẩu tự động.4. Hàng hóa áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan:a) Muối.b) Thuốc lá nguyên liệu.c) Trứng gia cầm.d) Đường tinh luyện, đường thô.Bộ Công Thương cụ thể theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu danhmục các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan.Giấy phép nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan.5. a) Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất. a) Thực hiện theo quy định của Luật Hóa chất và các Nghị địnhquy định chi tiết thi hành. b) Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CPngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.b) Thực hiện theo quy định của Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.2 c) Tiền chất sử dụng trong công nghiệp (theo Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành).c) Giấy phép nhập khẩu.6. Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp. Giấy phép nhập khẩu, quy định rõ điều kiện và thủ tục cấp giấy phép.7. Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá, giấy vấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá và phụ tùng thay thế.Thực hiện theo quy định của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.Nguyên tắc quản lý:1. Đối với hàng hóa xuất khẩu theo hạn ngạch do nước ngoài quy định, Bộ CôngThương thống nhất với các Bộ quản lý chuyên ngành và Hiệp hội ngành hàng có liênquan để xác định phương thức giao hạn ngạch bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch,hợp lý.2. Đối với hàng hóa thuộc danh mục xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tự động, BộCông Thương công bố và tổ chức thực hiện trong từng thời kỳ.II. DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢIA. Hàng hóa xuất khẩu Hình thức quản lý Không có. B. Hàng hóa nhập khẩu Hình thức quản lý Pháo hiệu các loại cho an toàn hàng hải.(Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quy định thủ tục cấp giấy phép).Giấy phép nhập khẩu.III. DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNA. Hàng hóa xuất khẩu Hình thức quản lý1. a) Động vật, thực vật hoang dã quý hiếm trên cạn, nguy cấp cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của Công ước CITES mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.a) Căn cứ quy định của Công ước CITES để công bố điều kiện và hướng dẫn thủ tục xuất khẩu. b) Động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm trên b) Công bố điều kiện và hướng 3