PHỤ LỤC II QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu) Lưu

481 4 20/09/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC II QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IIQUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của BộCông Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thươngmại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu)Giải thích chungTrong phạm vi của Phụ lục này:1. Cột đầu tiên của danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (sau đây gọi là PSR) gồm cócác chương, nhóm hoặc phân nhóm và cột thứ hai về mô tả hàng hóa. Hàng hóa thuộcdanh mục này được xác định duy nhất bởi các mã HS của hàng hóa; Tên hàng hóa chỉđược sử dụng để thuận tiện."Chương" là một chương của Hệ thống hài hòa (2 chữ số);"Nhóm" là một nhóm của Hệ thống hài hòa (4 chữ số);"Phân nhóm" là một phân nhóm của Hệ thống hài hòa (6 chữ số)."CTC" là sự chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 2 chữ số (CC), 4 chữ số (CTH), 6chữ số (CTSH);"WO" nghĩa là hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại một Bên theo quy định tại Điều 4Phụ lục I của Thông tư này;"CC" là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong việc sản xuất cáchàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số HS hàng hóa ở cấpđộ 2 chữ số (thay đổi Chương);"CTH" là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong việc sản xuấtcác hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số HS hàng hóa ởcấp độ 4 chữ số (thay đổi Nhóm);"CTSH" là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong việc sản xuấtcác hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số HS hàng hóa ởcấp độ 6 chữ số (thay đổi Phân nhóm);"VAC (Х)%" là hàm lượng giá trị gia tăng được tính theo công thức quy định tại Điều5, Phụ lục I Thông tư này, không thấp hơn (X) phần trăm (%) và quá trình sản xuấtcủa thành phẩm được thực hiện tại một Bên;"CTC + VAC (Х)%" là yêu cầu chuyển đổi mã số HS hàng hóa với điều kiện hàmlượng giá trị gia tăng được tính toán theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục 1,không thấp hơn (X) phần trăm và quy trình sản xuất hàng hóa cuối cùng đã được thựchiện tại một bên;1 "CTC hoặc VAC (X)%" là yêu cầu chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc các hàm lượnggiá trị gia tăng được tính toán theo công thức quy định tại Điều 5, Phụ lục I Thông tưnày không thấp hơn (X) phần trăm (%)và quy trình sản xuất của hàng hóa cuối cùngđược thực hiện tại một Bên.2. Quy định về chuyển đổi mã số hàng hóa chỉ áp dụng đối với nguyên liệu không cóxuất xứ.3. Các tiêu chí xuất xứ quy định tại cột thứ ba của danh mục PSR này chỉ đưa ra cácyêu cầu tối thiểu cho hoạt động sản xuất. Một hoạt động sản xuất có hàm lượng giá trịgia tăng cao hơn yêu cầu tối thiểu này cũng sẽ được coi là có xuất xứ.2