PHỤ LỤC I DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) Lưu

170 0 01/06/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC I DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IDANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 củaBộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)Phụ lục IA. Danh mục thuốc thú y sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt NamPhụ lục IB. Danh mục thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt NamPhụ lục IC. Danh mục thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam