PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014) Lưu

0 0 01/08/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IDANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊNNGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm2014)I. Hàng hóa xuất khẩu: không cóII. Hàng hóa nhập khẩuSTT MÃ HÀNG MÔ TẢ HÀNG HÓADANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU Chương Nhóm Phân nhóm 1 83 03 00 00Cửa kho tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyđịnh)DANH MỤC HÀNG HÓA CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU272 24 90 00Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại72 18 99 00 72 06 90 00 3 Giấy in tiền:48 02 69 00 - Giấy in nền cotton39 20 99 90 - Giấy in nền polymer432 15 19 00 Mực in tiền32 15 11 90 32 15 11 10 5 49 11 99 90Phôi chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và quản lý 6 84 79 89 30 Máy ép phôi chống giả7 Máy in tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố):84 43 39 90 - Máy phủ Vamish84 43 13 00 - Máy in số84 43 14 00 - Máy in Flexo84 43 19 00 - Máy Intaglio84 43 39 90 - Máy Simultan8 84 62 49 10Máy đúc, dập tiền kim loại (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố)