Phụ lục I ĐĂNG KÝ THAM GIA KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

18 1 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục I ĐĂNG KÝ THAM GIA KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục IĐĂNG KÝ THAM GIA KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)I. Thủ tục đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký kết nối với Hệ thống(dưới đây gọi tắt là “người sử dụng”) truy cập cổng thông tin điện tử hải quan(địa chỉ: https://www.customs.gov.vn) để thực hiện đăng ký thông tin Chi tiếtcác chỉ tiêu thông tin cần đăng ký được thể hiện tại phụ lục 1A: “Chỉ tiêu đăngký thông tin đối với tổ chức có mã số thuế” hoặc phụ lục 1B: “Chỉ tiêu đăng kýthông tin đối với cá nhân có mã số thuế” hoặc phụ lục 1C: “Chỉ tiêu đăng kýthông tin đối với người sử dụng không có mã số thuế”.2. Trong thời gian 01 ngày làm việc cơ quan hải quan kiểm tra nội dungđăng ký của người sử dụng và phản hồi kết quả thông qua cổng thông tin điện tửhải quan:a) Trường hợp thông tin cung cấp không đầy đủ, không phù hợp cơ quanhải quan sẽ gửi yêu cầu sửa đổi bổ sung thông tin tới người sử dụng;b) Trường hợp thông tin cung cấp đầy đủ, phù hợp cơ quan hải quan phảnhồi cho người sử dụng các thông tin về tài khoản người sử dụng và thông tin kếtnối tới Hệ thống;c) Trường hợp từ chối thông tin đăng ký của người sử dụng, cơ quan hảiquan sẽ thông báo rõ lý do từ chối.3. Sau khi nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan, người sửdụng thực hiện:a) Trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin, ngườisử dụng sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu và gửi thông tin sau khi sửa đổitới cơ quan hải quan;b) Trường hợp cơ quan hải quan chấp nhận thông tin đăng ký, người sửdụng đăng nhập cổng thông tin điện tử hải quan để tra cứu kết quả đăng kýthành công và thay đổi mật khẩu truy cập.II. Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng Hệ thống 1. Khi sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký, người sử dụng đăng nhậpvào cổng thông tin điện tử hải quan, thực hiện chức năng sửa thông tin đăng kývà gửi yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin này đến cơ quan hải quan.2. Cơ quan hải quan kiểm tra nội dung sửa đổi, bổ sung của người sửdụng và phản hồi kết quả theo các trường hợp như nêu tại điểm 2 mục I Phụ lụcnày.216 III. Thủ tục huỷ hiệu lực thông tin sử dụng Hệ thống1. Trường hợp huỷ hiệu lực thông tin đã đăng ký trên Hệ thống, người sửdụng đăng nhập vào cổng thông tin điện tử hải quan, thực hiện chức năng yêucầu huỷ hiệu lực thông tin đăng ký và gửi yêu cầu huỷ hiệu lực thông tin này tớicơ quan hải quan.2. Cơ quan hải quan kiểm tra yêu cầu huỷ hiệu lực thông tin đã đăng kýcủa người sử dụng và phản hồi kết quả kiểm tra tới người sử dụng thông quacổng thông tin điện tử hải quan.217 Phụ lục 1ACHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ MÃ SỐTHUẾ(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)STT Tên tiêu chíBắtbuộcDanhmụcLặplạiI Thông tin chung1 Tên người đại diện x2 Địa chỉ của tổ chức x3 Mã số thuế của tổ chức x4 Lĩnh vực hoạt động x x5 Số lượng mã số định danh của tổ chức (User Code)xII Thông tin người thực hiện khai hải quan của tổ chức1 Đơn vị trực thuộc (User Code) x x1 Họ tên x x2 Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) x x3 Số chứng nhận khai hải quan x4 Email x x5 Lĩnh vực hoạt động x x xIII Chữ ký số1 Số định danh chứng thư số (Serial Number)x2 Tên đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư sốx x3 Tên người được cấp chứng thư số x4 Ngày hiệu lực x5 Ngày hết hiệu lực x6 Khoá công khai (Public Key) x218