PHỤ LỤC I GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP CƠ SỞ XUẤT KHẨU THỦY SẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT) Lưu

5 0 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC I GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP CƠ SỞ XUẤT KHẨU THỦY SẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IGIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆNBẢO ĐẢM ATTP CƠ SỞ XUẤT KHẨU THỦY SẢN(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------............., ngày... tháng... năm......GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆNBẢO ĐẢM ATTP CƠ SỞ XUẤT KHẨU THỦY SẢN (1)Kính gửi:..................................................(Cơ quan kiểm tra)(2)Căn cứ các quy định trong Thông tư Quy định về chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu số ......../2013/TT-BNNPTNT ngày ..../..../2013 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chúng tôi:Tên Cơ sở(3):Tên giao dịch thương mại tiếng Anh, tên viết tắt (nếu có):Mã số của Cơ sở (nếu có):Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP (nếu có):Địa chỉ:Điện thoại: Fax: Email:Tên cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra:Địa chỉ:Điện thoại: Fax: Email:Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định trong Quy chuẩn.................................................. và đối chiếu với điều kiện thực tế của Cơ sở, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra, thẩm định và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:- Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP: □- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường:............................................................................Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm:1...................................................................................................................................... 2......................................................................................................................................3......................................................................................................................................4......................................................................................................................................5.............................................................................................................................................................................................................................................................................. GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ(Ký tên, đóng dấu) ----------------------(1): Sử dụng cho Cơ sở đăng ký kiểm tra, thẩm định để cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện an toàn thực phẩm.(2): Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Cơ quan trực thuộc theo địa bàn quản lý.(3): Tên Cơ sở/doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh.(4): Ghi rõ tên Xí nghiệp hoặc Phân xưởng thuộc Cơ sở đăng ký kiểm tra