PHỤ LỤC CÁC MẪU BIỂU (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Lưu

57 0 26/09/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
PHỤ LỤC CÁC MẪU BIỂU (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤCCÁC MẪU BIỂU(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 củaBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)1. Đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đoMẫu 1. ĐKPDM23/2013/TT-BKHCN2. Bản cam kết về phần mềm của phương tiện đoMẫu 2. CKPM 23/2013/TT-BKHCN3. Báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm, đánh giá mẫu phương tiện đoMẫu 3. BCPDM23/2013/TT-BKHCN4. Ký hiệu phê duyệt mẫuMẫu 4. KHPDM 23/2013/TT-BKHCN5. Đề nghị gia hạn quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đoMẫu 5. ĐNGHPDM 23/2013/TT-BKHCN Mẫu 1. ĐNPDM23/2013/TT-BKHCNCƠ QUAN CHỦ QUẢNTÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số:………….. …………, ngày tháng năm…. ĐĂNG KÝ PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐOKính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTên cơ sở:.................................................................................................................. Địa chỉ trụ sở chính (1): .............................................................................................. Địa chỉ văn phòng giao dịch (nếu có):....................................................................... Điện thoại: ……………………....Fax:........................... Email:.................................. Đăng ký kinh doanh số: ………….... Ngày cấp………….. Nơi cấp........................... Đề nghị Tổng cục phê duyệt mẫu để (sản xuất hoặc nhập khẩu) (2) phương tiện đo sau:Tên phương tiện đo:Đặc tính kỹ thuật đo lường chính: (ghi rõ tên hãng sản xuất, tên nước sản xuất, ký hiệu, kiểu, phạm vi đo, cấp chính xác và các đặc trưng kỹ thuật đo lường quan trọng khác)Đề nghị được miễn/giảm thử nghiệm mẫu theo: (3)Lý do đề nghị miễn/giảm thử nghiệm mẫu:Tài liệu kèm theo (4): Nơi nhận:- Như trên;- Lưu ...CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)____________(1): Ghi rõ đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập(2): Ghi rõ sản xuất hoặc nhập khẩu.(3): Ghi rõ đề nghị được miễn/giảm thử nghiệm mẫu theo quy định tại điều, khoản, điểm cụ thể của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN. (4): Ghi tên hồ sơ nộp kèm (Ví dụ: Hồ sơ liên quan đến đề nghị miễn, giảm thử nghiệm mẫu; tờ khai hải quan đối với trường hợp nhập khẩu….)