Phụ lục 5 NHỮNG THÔNG TIN TỐI THIỂU CỦA C/O (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT) Lưu

3 0 08/12/2008 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 5 NHỮNG THÔNG TIN TỐI THIỂU CỦA C/O (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 5 NHỮNG THÔNG TIN TỐI THIỂU CỦA C/O (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AJ)1. Tên, địa chỉ và tên nước của người xuất khẩu;2. Tên, địa chỉ và tên nước của người nhập khẩu hoặc của người nhậnhàng;3. Số tham chiếu;4. Xuất xứ hàng hóa;5. Số hóa đơn và ngày xuất hóa đơn;6. Thông tin vận tải (nếu có);7. Mã HS;8. Ký hiệu và các số hiệu trên kiện hàng, số kiện hàng và loại kiệnhàng; Mô tả hàng hoá;9. Số lượng hàng hóa (đơn vị);10. Tiêu chí xuất xứ (bao gồm các thông tin về CTC, RVC và cộnggộp);11. Khai báo của người xuất khẩu;12. Chứng nhận của cơ quan cấp C/O./.