Phụ lục 3 CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT) Lưu

2 0 08/12/2008 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 3 CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 3CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AJ)Hàng hóa thuộc Phụ lục A hoặc B của Tuyên bố cấp Bộ trưởng về việctrao đổi thương mại những Sản phẩm Công nghệ Thông tin được thông qua tạiHội nghị Bộ trưởng các nước thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới ngày 13 tháng12 năm 1996 và được sử dụng làm nguyên liệu trong việc sản xuất ra một hànghóa khác tại một nước thành viên có thể được coi là nguyên liệu có xuất xứ củanước thành viên đó, bất kể quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng đối với nguyên liệuđó, với điều kiện nguyên liệu đó được lắp ráp tại bất kỳ một nước thành viênnào, ngoại trừ nguyên liệu đó thuộc các phân nhóm từ 8541.10 đến 8542.90./.