Phụ lục 1 Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực của cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu về kiểm soát ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT–BNNPTNT) Lưu

2 0 16/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 1 Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực của cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu về kiểm soát ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT–BNNPTNT)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 1Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực của cơ quan thẩm quyền của nướcxuất khẩu về kiểm soát ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT–BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toànthực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu)1. Hệ thống tổ chức và bộ máy quản lý: (Mô tả hệ thống tổ chức theo các cấp (các cơquan liên bang/bang, trung ương/địa phương) kèm theo nhiệm vụ, thẩm quyền củatừng cấp/cơ quan trong kiểm soát ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Hệ thống các văn bản, tiêu chuẩn, quy trình kiểm soát và chứng nhận ATTP đối vớihàng hóa có nguồn gốc thực vật:(Nêu tên các văn bản, tiêu chuẩn, quy trình kiểm soát và chứng nhận ATTP đối vớihàng hóa có nguồn gốc thực vật )............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Hệ thống đăng ký, cấp phép, kiểm tra, giám sát việc sử dụng phụ gia, chất điều hòasinh trưởng, bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật; kiểm soát vi sinh vật gây bệnh; kim loạinặng; Nitơrat; độc tố; chiếu xạ; biến đổi gen đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vậttrong quá trình sản xuất, lưu thông trong nước và xuất khẩu: (Mô tả cách thức cơ quanthẩm quyền tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất, kinh doanh trongnước và xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật tuân thủ các quy định của Nhànước về bảo đảm ATTP)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......Ngày ....tháng...năm ....Cơ quan thẩm quyền về ATTP của nước xuất khẩu (Ký tên, đóng dấu) Phụ lục 2Danh mục thuốc bảo vệ thực vật, chất điều hòa sinh trưởng, chất bảo quản sử dụng trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc thực vật tại nướcxuất khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT–BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toànthực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu)TTTên thươngmạiTên hoạt chất Mục đích sửdụng Mức dư lượngtối đa cho phép(MRLs)2 Ghi chú: Khi có sự thay đổi về danh mục, cơ quan thẩm quyền của nước xuấtkhẩu có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản vàThủy sản........ngày ....tháng...năm ....Cơ quan thẩm quyền về ATTP của nước xuất khẩu (Ký tên, đóng dấu)Phụ lục 3(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT–BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toànthực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ....................ngày......tháng.....năm....GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨMHÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU (*)Số: ..........Kính gửi:........................................(**)..............Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:Số CMTND (đối với cá nhân)…………….… nơi cấp:……………….. ngày cấp:……….Điện thoại:.................................................Fax/E-mail:Đề nghị quý cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) lô hàng nhập khẩu sau:(***) 3