Phụ lục 1 ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công thương) Lưu

54 4 21/03/2011 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 1 ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công thương)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 1ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀNGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Côngthương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi)..............., ngày....... tháng........ năm..........Kính gửi:.............................................................. (tên của Tổ chức cấp C/O)Công ty:............................................................................ (tên doanh nghiệp)Địa chỉ:................................................................ (địa chỉ của doanh nghiệp)1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký vàdấu dưới đây:TT Họ và tên Chức vụ Mẫu chữ ký Mẫu dấu có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp Mẫu C/O.2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây:TT Họ và tên Chức danh Phòng (Côngty)Số Chứng minhthư được ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại... (tên của Tổ chức cấp C/O).Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này. CÔNG TY...........................(Người đại diện theo pháp luật củadoanh nghiệp)(Ký tên, đóng dấu) Phụ lục 2DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Côngthương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi)……, ngày ….. tháng ….. năm ………Kính gửi: ............................................................. (tên của Tổ chức cấp C/O)Công ty:............................................................................ (tên doanh nghiệp)Địa chỉ:................................................................ (địa chỉ của doanh nghiệp)Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệpchúng tôi như sau:TTTên, địa chỉ,điện thoại, faxcủa cơ sởPhụ tráchcơ sởDiện tíchnhàxưởngMặt hàng sản xuất để xuất khẩu (ghiriêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)TênhàngSố lượngcôngnhânSố lượngmáy mócCông suấttheotháng Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này. CÔNG TY ………….(Người đại diện theo pháp luật của doanhnghiệp)(Ký tên, đóng dấu)