Phụ lục 13 DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT) Lưu

24 0 08/12/2008 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 13 DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 13DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AJ)STT Tên Tổ chức cấp C/O Mãsố1 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội 012 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh 023 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng 034 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đồng Nai 045 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng 056 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Dương 067 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu k0hu vực Vũng Tàu 078 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn 089 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh 0910 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai 7111 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình 7212 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thanh Hoá 7313 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Nghệ An 7414 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang 7515 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Cần Thơ 76