Phụ lục 12 ĐĂNG KÝ MẪU CHỨ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT) Lưu

55 5 08/12/2008 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 12 ĐĂNG KÝ MẪU CHỨ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 12ĐĂNG KÝ MẪU CHỨ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AJ)........., ngày.......tháng........năm..........Kính gửi: ............................................................... (tên của Tổ chức cấp C/O)Công ty: ................................................................. (tên doanh nghiệp)Địa chỉ: .................................................................. (địa chỉ của doanh nghiệp)1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây: TT Họ và tên Chức vụ Mẫu chữ ký Mẫu dấucó thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp Mẫu C/O.2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây: TT Họ và tên Chức danh Phòng (Công ty) Số Chứng minhthưđược ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại ... (tên của Tổ chức cấp C/O).Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này. CÔNG TY ...........................(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)(Ký tên, đóng dấu)