Phụ lục 11 DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT) Lưu

3 0 08/12/2008 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 11 DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 11DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AJ)......., ngày.......tháng........năm..........Kính gửi: …………………………………………………..... (tên của Tổ chức cấp C/O)Công ty: ................................................................................... (tên doanh nghiệp)Địa chỉ: .................................................................................... (địa chỉ của doanh nghiệp)Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi như sau: TT Tên, địa chỉ, điện thoại,fax của cơ sởPhụ tráchcơ sởDiện tích nhàxưởngMặt hàng sản xuất để xuất khẩu(ghi riêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)Tên hàng Số lượngcông nhânSố lượngmáy mócCông suấttheo tháng Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này. CÔNG TY ...........................(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)(Ký tên, đóng dấu)