Phụ lục 10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT) Lưu

43 0 08/12/2008 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 10ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AJ)1. Mã số thuế của doanh nghiệp …………………......... Số C/O: ………………………….2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O)…………………..……………………………………………………..ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O Mẫu …..Đã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại ...................................................................................................vào ngày.......................................3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp) Cấp C/O  Cấp lại C/O (do mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng)  C/O giáp lưng  C/O có hoá đơn do nước thứ ba phát hành4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O: - Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh- Tờ khai hải quan xuất khẩu- Hóa đơn thương mại- Vận tải đơn- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước- Hợp đồng mua bán- Bảng tính toán hàm lượng giá trị khu vực- Bản mô tả quy trình sản xuất ra sản phẩm- Các chứng từ khác………………………….. ……………………………………………………………………………………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):…………………………..- Tên tiếng Anh: ………………………………………………- Địa chỉ: ………………………………………………………- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……6. Người sản xuất (tên tiếng Việt):…………………………..- Tên tiếng Anh: ……………………………………………..- Địa chỉ: ……………………………………………………..- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt): ...........................................................................................................- Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………………………………………- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………- Điện thoại: ………………………, Fax: …………………………Email:...........................................................…… 8. Mã HS (8 số) 9. Mô tả hàng hóa (tiếng Việt và tiếng Anh)10. Tiêu chí xuất xứ và các yếu tố khác11. Số lượng 12. Trị giá (USD)* (Ghi như hướng dẫn tại mặt sau của C/O)13. Số Invoice:…….…………………….Ngày: ……/…../…..14. Nước nhập khẩu:……………………........15. Số vận đơn:……………….………………………………..Ngày: ……./……../…………..16. Số và ngày Tờ khai Hải quan xuấtkhẩu và những khai báo khác (nếu có):……………………………………...……………………………………...17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Người kiểm tra: …………………………...........................- Người ký: ………………………………............................- Người trả: ………………………………............................- Đề nghị đóng:18. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên đượckhai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định vềxuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm vềlời khai trước pháp luật. Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu) Đóng dấu (đồng ý cấp) Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” *Trong trường hợp trị giá ghi trên hợp đồng xuất khẩu không tính bằng USD, doanh nghiệp phải quy đổi trịgiá đó sang USD khi khai trên Đơn này. Việc khai trên Đơn này không ảnh hưởng đến việc ghi trị giá của hợp đồng trên C/O