Phụ lục 03 DANH MỤC GIỐNG THUỶ SẢN NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lưu

24 1 12/02/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 03 DANH MỤC GIỐNG THUỶ SẢN NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 03DANH MỤC GIỐNG THUỶ SẢN NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)Bãi bỏ theo Quyết định 1786/QĐ-BNN-CB ngày 18 tháng 5 năm 2015.TT Tên tiếng Việt Tên khoa học Điều kiện1 Cá tầm Nga Acipenser gueldenstaedti Có nguồn gốc theoquy định củaCITES và có giấyxác nhận chấtlượng của Tổngcục Thuỷ sản.2 Cá tầm Xi bê ri Acipenser baerii3 Cá tầm Sterlet Acipenser ruthenus4 Cá tầm Beluga Huso huso5 Ốc vòi voi Panopea generosa/Panopea abruptaKhông nhiễm dưlượng kháng sinhcấm và có giấy xácnhận chất lượngcủa Tổng cục Thuỷsản.6 Cua huỳnh đế Ranina ranina7Tôm hùm Canada/Tôm hùm MỹHomarus americanus8 Sò điệp Patinopecten yessoensis9Hầu Phương đông/Hầu MỹCrassostrea virginica10Hầu Thái Bình DươngCrassostrea gigas11 Vẹm xanh Mytilus edulis12 Cua Dungeness Cancer magister13 Cua tuyết Chionoecetes opilio14Ốc biển Đại Tây DươngBuccinum undatum15 Trai Địa Trung Hải Mytilus galloprovincialis16 Sò Manila Venerupis philippinarum1 Ghi chú: Trong Danh mục này, tên gọi chính thức của loài là tên khoa học(Latin). Tên phổ thông tiếng Việt chỉ có giá trị tham khảo.2