Nhập khẩu máy móc thiết bị doanh nghiệp chế xuất Lưu

10 1 11/04/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Công ty là DNCX, hiện có nhu cầu mua những máy móc thiết bị hiện đại trong quá trình sản xuất. Theo dự tính, chúng tôi sẽ có 2 trường hợp mua máy móc thiết bị như sau: Công ty cung cấp bản vẽ cho nhà cung cấp tại nước ngoài (Malaysia) yêu cầu thiết kế máy móc, gia công theo bản vẽ và bán máy móc hoàn chỉnh cho công ty chúng tôi.

Bình luận

Thông tin bài viết

 !"#$%&'( &)*+,-./0'1234*56&789: !"#7*Trường hợp 1:-:"+;5'-:%7<'=>*?@!A! 0'"+;5;"  'B'4.Trường hợp 2: @-:7<'2!A!"+;5;" "+;5'4.7;C$D;<6&789:4$79:E:2AF!$794:+GHA" 'I+(7!'FJAC: ;KJ4:+#!C:ALAFMNON6OPQ/&+8NON6OP/@1':>RSTIU>V/VWJUXY/R>=ZOO6OPOP?[#B\]6[^_`aRbSUXIcR6SUXIcR[d`RUQeJ7<f@&@HI+([ghA!&'$i7*1. Về thủ tục nhập khẩuJ-:"+;5!A!$j7<'*+,-' $j" %!AkH' -C:AL)jC:AL' $")78./&789:-:7<'2!A!"+;5;" "+;5l !"#)$79:E:C:AL7' 787;A" '&# +(A &789:&@.2.Về trị giá hải quan:QmnA'+$Ka/7*DZN6OaN//QS/6aNOZN6OaGSk/3($#“Điều 5. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóanhập khẩu1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầutiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này”.QmnA'+$K/7*DZN6OaN//QS/6aNOZN6OaGSk/3($#“Điều 6. Phương pháp trị giá giao dịch 1. Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóanhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tưnày”.QmnA'+;$j0A'+6$KZ/7*DZN6OaN//QS/6aNOZN6OaGSk/3($#Điều 13. Các khoản điều chỉnh cộng1. Chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:a) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán haysẽ phải thanh toán;b) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;c) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.Trường hợp lô hàng nhập khẩu có các khoản điều chỉnh cộng nhưng không có các sốliệu khách quan, định lượng được để xác định trị giá hải quan thì không xác định theophương pháp trị giá giao dịch và phải chuyển sang phương pháp tiếp theo.2. Các khoản điều chỉnh cộng:d) Khoản trợ giúp: Trị giá của hàng hóa, dịch vụ do người mua cung cấp miễn phíhoặc giảm giá, được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho người sản xuất hoặc ngườibán hàng, để sản xuất và bán hàng hóa xuất khẩu đến Việt Nam.d.1) Các khoản trợ giúp bao gồm:d.1.4) Bản vẽ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, thiết kế mỹ thuật, kế hoạch triển khai, thiết kếthi công, thiết kế mẫu, sơ đồ, phác thảo và các sản phẩm dịch vụ tương tự được làmra ở nước ngoài và cần thiết cho quá trình sản xuất hàng hóa nhập khẩu.7;C$D;<&789:&# +(G !"# 2!:+&+' !"#3$!MALC:$@.[D;<&789:6&# +(G !"# 2!:+&+' !"#3$!MALC:$@k@:3!A!"+;5:+&+'-:.3. Về chính sách thuếm  n  $j    A'+    $K  6  oC  !  ,-  AL  !  C:  AL*DOPN6ONpIZONON6OGpDk($#“Điều 2. Đối tượng chịu thuế4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trườnghợp sau:6 …c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từnước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hànghóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác”;/0'($#&@' C:ALq7<';';B*M1H&'k$D79A#!C:AL.[K#A+'k1($#&@$j2./&789:: *;7<f$K#@&2!:HI+(r$mAh8A$j$797<1sHj.Z