Mẫu số 5 Báo cáo tình hình sử dụng đưa vào, đưa ra kho bảo thuế theo năm Lưu

2 0 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang xls
Đọc tài liệu Thuê bao
Mẫu số 5 Báo cáo tình hình sử dụng đưa vào, đưa ra kho bảo thuế theo năm

Từ khóa : kho bảo thuế

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 5 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐƯA VÀO, ĐƯA RA KHO BẢO THUẾ THEO NĂMKỳ báo cáo: Năm….. Tên, mã số tổ chức, cá nhân:…………Địa chỉ:……..Đơn vị Hải quan làm thủ tục:…SttNguyên liệu, vật tưHàng hoá xuất khẩuTên nguyên liệu, vật tư Mã HS Đơn vị tính Tên sản phẩm Mã HS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Nguyên liệu 12 Nguyên liệu 23 Vật liệu 14 Vật liệu 2Ngày…..tháng….nămNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(Ký, ghi rõ họ tên)Tồn kho đầu kỳNhập kho trong kỳXuất kho trong kỳTồn kho cuối kỳGhi chú: Tổ chức, cá nhân thống kê tổng số tờ khai nhập khẩu, tổng số tờ khai xuất khẩu trong kỳ kèm theo báo cáo này. Mẫu số 5 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐƯA VÀO, ĐƯA RA KHO BẢO THUẾ THEO NĂMHàng hoá xuất khẩuGhi chúSố lượng(11) (12)Ngày…..tháng….nămNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(Ký, ghi rõ họ tên)