Mẫu số 27/THCT-KML/GSQL BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ THEO TỪNG LẦN GIAO NHẬN HÀNG HÓA (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

104 11 20/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Mẫu số 27/THCT-KML/GSQL BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ THEO TỪNG LẦN GIAO NHẬN HÀNG HÓA (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 27/THCT-KML/GSQLBẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ THEO TỪNG LẦN GIAO NHẬN HÀNG HOÁ Tháng: ………/…..……Mã số:Địa chỉ:……..Stt Tên hàng hoá Lượng hàng hoá(1) (2) (3) (4)1 xxx … xx2 xx3 … … …Tổng cộng: …Ngày…..tháng….nămNGƯỜI LẬPĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(Ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN:…………Số, ngày chứng từ giao nhận Mẫu số 27/THCT-KML/GSQLBẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ THEO TỪNG LẦN GIAO NHẬN HÀNG HOÁ Tháng: ………/…..……Địa chỉ:……..Trị giá Ghi chú(5) (8)xxxx……Ngày…..tháng….nămĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)