Mẫu số 20/TBXNKTC/GSQL THÔNG BÁO V/v làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

62 4 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Mẫu số 20/TBXNKTC/GSQL THÔNG BÁO V/v làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 20/TBXNKTC/GSQL CỤC HẢI QUAN....................CHI CỤC HẢI QUAN................Số:………../TB-XNKTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày......tháng.....năm.......THÔNG BÁO V/v làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗKính gửi: Cục Thuế……Chi cục Hải quan..................................thuộc Cục Hải quan tỉnh, thànhphố................................ xin thông báo tình hình làm thủ tục nhập khẩu tại chỗcủa các doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan (từ ngày …./…./…. Đến ngày …/…/…….:SốttTên, địa chỉDNTờ khai nhậpkhẩu tại chỗTờ khai xuấtkhẩu tại chỗTrị giá(vnđ)Thuếnhậpkhẩu(vnđ)Ghichú1Doanhnghiệp ATờ khai ...ngày… tháng…nămTờ khai…ngày…tháng… nămTờ khai ...ngày… tháng…nămTờ khai…ngày…tháng… năm2Doanhnghiệp BTờ khai ...ngày… tháng…nămTờ khai…ngày…tháng… nămTờ khai ...ngày… tháng…nămTờ khai…ngày…tháng… năm… … … …Tổng cộng : … …Chi cục Hải quan...................xin thông báo để Quý Cục biết, theo dõi. Nơi nhận:- Tổng cục Thuế;- Lưu:……..LÃNH ĐẠO CHI CỤC HẢI QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Chi cục)382