Mẫu số 19/NXTK-DNCX/GSQL BÁO CÁO HÀNG HÓA GỬI KHO THUÊ BÊN NGOÀI DNCX (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

186 12 20/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Mẫu số 19/NXTK-DNCX/GSQL BÁO CÁO HÀNG HÓA GỬI KHO THUÊ BÊN NGOÀI DNCX (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Từ khóa : DNCX thuê kho ngoài

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 19/NXTK-DNCX/GSQLTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN:.................Mã số thuế:....................................Địa chỉ kho thuê:...........................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------BÁO CÁO HÀNG HÓA GỬI KHO THUÊ BÊN NGOÀI DNCXKỳ báo cáo: Quý:............ năm:.............STT Tên hànghóaĐơn vịtínhTồnkhođầukỳNhập khotrong kỳXuất khotrong kỳTồn khoSốlượngSốchứng từSốlượngSốchứng từ1.2.3............., ngày .... tháng.... năm.......... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔCHỨC, CÁ NHÂN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú:- Cột số chứng từ: Doanh nghiệp liệt kê số chứng từ thể hiện hàng hóa đưa từDNCX đến kho thuê hoặc từ kho thuê đưa về DNCX như phiếu xuất kho, phiếunhập kho hoặc các chứng từ khác tương đương.381