Mẫu số 16/BCTHDMMT/TXNK BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG HÓA MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠO TSCĐ CỦA DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

80 5 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Mẫu số 16/BCTHDMMT/TXNK BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG HÓA MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠO TSCĐ CỦA DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 16/BCTHDMMT/TXNK TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN … ….., ngày…. tháng … năm… BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG HÓA MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠO TSCĐ CỦA DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ QUÝ …/NĂM…STTTên dự án đượcưu đãi đầu tưGiấy chứngnhận đầu tư (Số,ngày, cơ quancấp)Giấy chứngnhận đầu tưmở rộng(nếu có)(Số,ngày, cơquan cấp)Thuộc đối tượng miễn thuếTổng sốDMMTdoanhnghiệpđăng kýđã đượccơ quanHQ cấpDự án chưanhập khẩuhết hànghoá theoDMMT đãđăng kýDự án đãkết thúcviệc nhậpkhẩu hếthàng hoátheoDMMT đãđăng kýViệcthựchiệnquyếttoántheoquyđịnhGhi chúTheo địa bànưu đãi đầu tưTheo lĩnh vựcưu đãi đầu tư1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Dự án ADự án B…Tổng số: Nơi nhận:- Tổng cục Hải quan;- Lưu: ….CƠ QUAN HẢI QUAN BÁO CÁO(Ký tên, đóng dấu)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ghi chú:Tại cột 5, cột 6: Đề nghị ghi rõ miễn thuế theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư cụ thể theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theoNghị định 149/2005/NĐ-CP, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị dịnh số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ…Ví dụ: Dự án sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản quy định tại điểm 2.1, Mục II, Phần B – Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư,Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP436