Mẫu số 16/BCQT-MMTB/GSQL BẢNG BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ THEO TỪNG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

1533 60 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Mẫu số 16/BCQT-MMTB/GSQL BẢNG BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ THEO TỪNG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 16/BCQT-MMTB/GSQLTên tổ chức/cá nhân:……Mã số:Địa chỉ doanh nghiệp:…..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢNG BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ THEOTỪNG HỢP ĐỒNG GIA CÔNGSTTSố hợpđồngTên máymóc, thiếtbị tạmnhậpĐơnvịtínhSốlượngtạmnhậpSốlượng táixuấtSố lượng máymóc, thiết bịchuyển sangHĐGC khác trongkhi thực hiệnHĐGCSố lượngmáy móc,thiết bịcòn lạichưa táixuấtSốlượngSố, ngàyhợpđồng GC(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)12… …Tổng cộng:NGƯỜI LẬP(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ngày…..tháng……năm…NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)378