Mẫu số 15/PTDTL /TXNK PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI HÀNG HOÁ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

156 14 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Mẫu số 15/PTDTL /TXNK PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI HÀNG HOÁ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 15/PTDTL /TXNK Số tờ…... Tờ số…..PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI HÀNG HOÁ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU1- Danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án đầu tư được miễnthuế nhập khẩu số……..ngày…….tháng…….năm……………..........2- Tên tổ chức/cá nhân:………………....; Mã số tổ chức/cá nhân:……………...3- Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:........…………………..……………………......4- Tên dự án đầu tư………………………………………………………………SốTTSố, kýhiệu,ngày tờkhai hảiquanTên hàng,quy cáchphẩm chấtĐơn vịtínhHànghoá nhậpkhẩutheo tờkhai hảiquan (Sốlượng) Hàng hoácòn lạichưa nhậpkhẩu (Sốlượng) Công chức hảiquan thống kê,trừ lùi ký tên,đóng dấu côngchức(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) CƠ QUAN HẢI QUAN CẤP PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI (Ký tên; đóng dấu ) …………………………………………………………………………………….Ghi chú: - Số tờ, tờ số và các tiêu chí tại các mục 1,2,3,4 do Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi ghi. Khi cấpphiếu theo dõi, trừ lùi, nếu 01 phiếu gồm nhiều tờ thì đơn vị Hải quan phải đóng dấu treo lên tất cả các tờ.- Số liệu tại các cột từ 1 đến 7 của Phiếu do Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá ghi. Khi doanh nghiệp đã nhập khẩu hết hàng hoá theo Danh mục đã đăng ký thì Chi cục Hải quan cuốicùng xác nhận lên bản chính “đã nhập hết hàng hoá miễn thuế” và sao y bản chính 01 bản gửi Cục Hải quan nơiđăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế. 435