Mẫu số 09/BQHH/GSQL VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯA HÀNG HÓA VỀ BẢO QUẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

4672 212 20/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Mẫu số 09/BQHH/GSQL VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯA HÀNG HÓA VỀ BẢO QUẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 09/BQHH/GSQLTÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……., ngày ..... tháng .…. năm …….VĂN BẢN ĐỀ NGHỊĐưa hàng hóa về bảo quản___________________Kính gửi: Chi cục Hải quan …………..……………………1. Doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản:- Tên doanh nghiệp: ……………………… Mã số thuế: …………………- Trụ sở chính tại: ………………………………………………………….- Số điện thoại: ………………………. Số fax: …………………………..2. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết cho doanh nghiệp được mang hàngvề bảo quản tại: - Địa điểm kho, bãi: ………………………………………………………..- Thuộc phường (xã) …………….......; quận (huyện) ………….………...,tỉnh (TP)…………………………………..3. Người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về bảo quản hàng hóa:- Họ và tên: ………………………………., năm sinh: ………………….- Số CMND: ……………………, ngày cấp: …………, tại …………….- Số điện thoại liên hệ, cố định: ……………………, di động ………….4. Nội dung cam đoan:Kho (bãi) bảo quản hàng hóa có tổng diện tích là: …………….. m2; cótường rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài để bảo quản an toàn hàng hóa;có giấy tờ hợp pháp sử dụng kho, bãi (hoặc hợp đồng thuê kho, bãi đến hết ngày………………….); chịu trách nhiệm bảo quản đầy đủ hàng hóa và không tự ýsử dụng, tiêu thụ hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan thông quan.Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khaibáo và cam đoan trên đây./. GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)368