Mẫu số 07/PĐNKT/GSQL PHIẾU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

75 5 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Mẫu số 07/PĐNKT/GSQL PHIẾU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 07/PĐNKT/GSQL CỤC HẢI QUAN …..CHI CỤC HẢI QUAN …….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /TB-KHH PHIẾU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓAKính gửi: Chi cục Hải quan ………………. Chi cục Hải quan ……………………………….. đề nghị Chi cục Hảiquan …………………………. .. thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa cho hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:1. Tên người khai hải quan:2. Mã người khai hải quan:3. Số tờ khai: Ngày tờ khai:4. Hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa:5. Hồ sơ kèm theo:6. Một số nội dung cần lưu ý:Trân trọng./. Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: ……….……., ngày …. tháng …. năm …LÃNH ĐẠO CHI CỤC(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đơn vị)