Mẫu số 05/TDTL/GSQL PHIẾU THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI) (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

1432 73 20/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Mẫu số 05/TDTL/GSQL PHIẾU THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI) (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP…CHI CỤC HẢI QUANMẫu số 05/TDTL/GSQLPHIẾU THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨUKèm theo văn bản cho phép số …………. ngày ……. tháng …….. năm ……………của Bộ ……………… có giá trị đến ngày ……. tháng ……………. năm ………….Đơn vị xuất nhập khẩu: ………………………………………………………………Đăng ký tại Cục Hải quan: …………………………………………………………Số đăng ký: ………………… Ngày đăng ký ………………….. XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC HẢI QUAN(Lãnh đạo Chi cục ký, đóng dấu Chi cục)SốtờkhaiTên hàngSố hàng làm thủtụcSố hàng còn lại Hải quan nơi làm thủ tụcLượng Trị giá Lượng Trị giáCán bộ tiếpnhận tờ khaiLãnh đạo Chicục Hải quan1 2 3 4 5 6 7 8 Ghi chú: Cột 7- Cán bộ tiếp nhận tờ khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đăng ký tờ khaiCột 8 – Lãnh đạo Chi cục Hải quan ký, ghi rõ họ tên363